Кафедра підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 - 23 листопада 2012 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Конкурентний розвиток підприємництва в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій, підприємці та всі зацікавлені особи.

   Мета конференції: обмін інформацією з теоретичних та практичних питань розробки концепцій і стратегій конкурентного розвитку підприємництва як в Україні, так і світі, а також національної економіки та соціальної політики в сучасних умовах на макро-, мезо- та мікрорівнях.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

—      Стратегічні пріоритети конкурентного розвитку підприємництва.

—      Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва.

—      Детінізація підприємницької діяльності.

—      Дерегулювання діяльності малого та середнього підприємництва (МСП).

—      Соціальна відповідальність бізнесу.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Початок роботи конференції22.11.2012 р. о 10:00 в 203 ауд.

Реєстрація з 9:30 в холі економічного факультету за адресою:

м. Київ, вул. Васильківська, 90-А.

23.11.12 р. з 10:00 – продовження роботи в секціях.

Участь за запрошеннями.

   Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.econom.univ.kiev.ua/, що відповідає вимогам п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р. щодо апробації результатів наукової роботи.

   За результатами конференції кращі доповіді планується опублікувати у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка», який включено до переліку фахових видань ВАК України. 

   Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2012 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції: pid-vo@ukr.net:

1) заявку на участь у конференції (див. форму заявки),

2) тези доповіді (див. вимоги до оформлення тез та зразок оформлення тез доповіді),

3) відскановану копію квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 180 грн.

   У полі «Тема» електронного повідомлення обов'язково вказати слово «Конференція» та прізвище учасника.Назва файлу з тезами доповіді повинна містити прізвище та ініціали учасника.

   Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та оплати оргвнеску.

   Іноземні учасники конференції можуть сплатити встановлений внесок після прибуття до м. Києва.          

   У заявці на участь у конференції вказати назву доповіді, прізвище, ім’я та по батькові учасника, науковий ступінь, вчене звання, посаду, заклад, контактні дані: поштову та електронну адреси, телефон, факс (див. форму заявки у додатках).

   Вимоги до оформлення тез доповідей: рекомендований обсяг доповіді – 4-5 стор.

1. Поля: 10 мм – праве, 30 мм –ліве, 20 мм –нижнє та верхнє. Абзац – 10 мм.

2. Шрифт: Times New Roman – 14 , міжрядковий інтервал 1,5.

3. Вказати прізвище, ім’я, по батькові автора та назву доповіді.

4. У верхньому правому кутку вказати жирним шрифтом ініціали та прізвище автора, далі нежирним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, заклад.

5. Через 2 інтервали по центру вказати назву доповіді – великими літерами, шрифт – жирний.

6. Через 2 інтервали  – тези доповіді.

7. Посилання даються по тексту у квадратних дужках – [4, с. 5].

8. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 60´60 мм і не більше 110´170 мм у форматі *jpg, *bmp.

9. Перелік використаних джерел – в кінці тексту (див. зразок оформлення тез у додатках).

   Розміщення тез доповідей на веб-сайті економічного факультету планується до початку конференції. Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції та визначеним вимогам до їх оформлення.

 

 

ДОДАТКИ

   Інформацію про участь у конференції (заявку) надсилати до оргкомітету  на е-mail: pid-vo@ukr.net, контактні телефони: (+38 044) 5213547; (+38 096) 6326072.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище,

ім’я, по батькові

(без скорочень)

Науковий ступінь,

вчене звання,

посада,

назва організації

(без скорочень)

Тема виступу

 

Адреса

(місто, індекс, вулиця, будинок, № офісу)

Електронна пошта,

веб-сайт

 

Телефон, факс та мобільний телефон